MỘT SỐ LOẠI KHỚP NỐI TIÊU BIỂU

MỘT SỐ LOẠI KHỚP NỐI TIÊU BIỂU

 Flexible couplings   

 Claw couplings
 Pin couplings
 Pin and bush couplings

 Highly flexible couplings   Rubber tyre couplings
 Rubber disk couplings 
 Hydrodynamic couplings   Fluid couplings
 Torsionally rigid couplings   Gear couplings
 All-steel couplings

Hỗ trợ kỹ thuật

Chi tiết