Hệ thống tủ điều khiển tự động và truyền động MCC - Thép Việt Úc

Hệ thống tủ điều khiển tự động và truyền động MCC - Thép Việt Úc

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư: Thép Việt Úc

Địa điểm: Hải Phòng

Năm thực hiện: 2018

Phạm vi: Hệ thống tủ điều khiển tự động và truyền động MCC