Chất lượng & ISO 9001:2015

ESTEC hoạt động theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 và đã được Bureau Veritas Việt Nam chứng nhận lần đầu ngày 12/7/2015 theo phiên bản ISO 9001:2008.

ESTEC tham gia đánh giá và nâng cấp thành công lên phiên bản ISO 9001:2015 vào ngày 21/6/2018.

ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế và mọi hình thức hoạt động kinh doanh. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng (gồm tất cả những nguyên tắc cơ bản để thành công trong kinh doanh):
  1.  Hướng đến khách hàng
  2.  Sự lãnh đạo
  3.  Sự tham gia của đội ngũ
  4.  Cách tiếp cận theo quá trình
  5.  Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý
  6.  Cải tiến liên tục
  7.  Quyết định dựa trên sự kiện
  8.  Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001 là gì?

Minh chứng cam kết của tổ chức doanh nghiệp về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

Đảm bảo rằng sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức doanh nghiệp thực sự đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu về luật pháp và luật định áp dụng.

Là chuẩn mực cho phép tổ chức doanh nghiệp đo lường được sự tiến bộ hướng tới việc cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức doanh nghiệp

Nguồn Bureau Veritas

Hoạt động liên quan