Chất lượng & ISO 9001:2015

Chất lượng & ISO 9001:2015

Chính sách chất lượng 2018 của ESTEC

Năm 2018, ESTEC đề ra chính sách chất lượng gồm 5 điểm: 1. Cam kết tuân thủ các luật định, tiêu chuẩn kỹ thuật. 2. Xem khách hàng là trọng tâm phục vụ. 3. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bền vững với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp. 4. Đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, hiện đại. 5. Cam kết duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng.

Nâng cao nhận thức về ISO 9001:2015

30/9/2017, ESTEC tổ chức buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về ISO 9001:2015 cho toàn bộ nhân viên do Công ty Tư vấn TD&A thực hiện.

ESTEC đạt chuẩn ISO 9001:2015

5/2018, các chuyên viên đánh giá chất lượng của Bureau Veritas đã ESTEC đánh giá nhằm cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho ESTEC.