Hệ thống phân tích khí cho ống khói - Đường Việt Nam

Hệ thống phân tích khí cho ống khói - Đường Việt Nam

Môi trường

Chủ đầu tư: Đường Việt Nam
Địa điểm: Khánh Hòa
Năm: 2018
Phạm vi: Cấp và lắp đặt hệ thống phân thích khí cho ông khói